ภูมิศาสตร์ แนวทางการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ ที่หมายถึงวิชาหนึ่งที่ศึกษาบนผิวของโรคที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเภทรวมถึงภูมิอากาศทรัพยากรผลผลิต  และมนุษย์   สิ่งเหล่านี้ต่างกระจายอยู่เป็นสิ่งต่าง ๆ คือวิชาที่ต้องศึกษาทั้งความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์และภูมิศาสตร์ก็เช่นกัน   กายภาพทางสาขาหนึ่งที่มีการศึกษาทางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนพื้นสูง รวมถึงการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจและปรากฏในสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ดียิ่งขึ้นท่านทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ เหล่านั้นรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจหน่วยย่อยมารวมกัน  รวมถึงการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจของคนในสังคม จึงต้องจำเป็นที่จะพิจารณาระบบของเศรษฐกิจที่เป็นส่วนรวม การปรับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลหรือว่าหน่วยงานผลิตซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ย่อยทั้งมีอิทธิพลและสำคัญต่อพฤติกรรมความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจรวมถึงสังคม 

ภูมิศาสตร์ พื้นฐานแหล่งเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์คือวัตถุและอุปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำเอามาใช้สื่อสารเพื่อการศึกษา และสำรวจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนเป็นการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลจะไม่ออกมาเป็นหน้าที่หลักได้ 2 ประเภทนั่นก็คือ

1.เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์หมายถึง  เทคโนโลยี วัตถุดิบ อุปกรณ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์อาจจะดุในรูปแบบของตัวหนังสือรูปภาพแผนภูมิแบบจำลองหรือว่าสื่อดิจิตอล เสียง การเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ตัวอย่างเช่นตำราเรียนภูมิศาสตร์อย่างลูกๆจำลอง ภูมิประเทศจำลอง รูปถ่ายทางอากาศ 

2.เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมทางภูมิศาสตร์หมายถึงวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เพื่อสำรวจตรวจบันทึกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตัวอย่างเครื่องมือเช่นสมุดจดบันทึก เข็มทิศที่วัดระยะทาง เทอร์โมมิเตอร์ กล้องสามมิติ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก หรือว่า GPS 

ชนิดของแผนที่สามารถแบ่งออกได้หลายชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเป็นเกณฑ์ในการแบ่งโดยทั่วไปนิยมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

  1. แผนที่เฉพาะเรื่อง เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลหลักเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นแผนที่ประชากร แผนที่อากาศ แผนที่ป่าไม้ แผนที่ท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ แผนที่มีการสำรวจเพิ่มเติมปรับแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะไปตามมาตราส่วนของแผนที่เฉพาะเรื่องมีความหลากหลายตามลักษณะรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ 
ภูมิศาสตร์

2.แผนที่ภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ เป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลดูรายละเอียดผิวโลกที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์รักแบบต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น  ภูเขา ที่ราบ ที่สูงราบ ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น ภูมิประเทศต่างมีความสูงต่ำไปตามพื้นผิวโลกโดยเซียนชั้นสูง และหมดระดับจัดทำโดยกรมแผนที่จากภูมิประเทศทั้งสองมาตราส่วนจัดขึ้นมาจากข้อมูลที่ได้มาจากรูปแบบการถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียมจึงได้รับข้อมูลที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกที่ถูกต้อง ทันสมัยมีจุดพิกัดภูมิศาสตร์อ้างอิงได้ 

ประโยชน์ของแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นอย่างมากในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์  อย่างการใช้ชีวิตประจำวันใช้เส้นแสดงทางคมนาคมในการเดินทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแผนที่ประโยชน์ในการเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยวการวางแผนการท่องเที่ยวรวมถึงการตัดสินใจไปยังสถานที่นั้น ๆ  ภูมิศาสตร์ ทั้งยังใช้ในการรายงานปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างแผนที่แสดงอุณหภูมิแผนที่แสดงการเคลื่อนที่ของพายุซึ่งทำให้ เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนสร้างระบบสาธารณูปโภคเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย  

ภูมิศาสตร์

การรับรู้ในระยะไกลที่เป็นภาพเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลลักษณะพื้นผิวโลกในระยะที่ไกลจะได้รับข้อมูล ได้มาหลายรูปแบบเกี่ยวกับภาพถ่ายทางดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ   เป็นการค้นหาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่มีความหลากหลายของพื้นที่ในระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงทั่วโลก ทำให้มีการสรุปมุมแบ่งของพื้นที่ที่มีความสนใจได้ง่ายขึ้นแสดงข้อมูลเชิงคลื่นโรคหัวจากส่วนที่เรามองเห็นได้จากสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นที่ในช่วงเวลาต่าง ๆ ว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   Click >>> elene-dee