ประวัติศาสตร์ ที่มาความสำคัญของการจัดตั้งหอนาฬิกา

ประวัติศาสตร์   ที่มาของหอนาฬิกาในสมัยก่อนนั้นเราจะรู้จักกำหนดเวลา โดยการสังเกตในการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกันอย่างคราว ๆ ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนฤดูร้อนและฤดูหนาว เป็นต้นต่อมามีการต้องการกำหนดเวลาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและแม่นยำเมื่อคืนจึงเริ่มมีการสมมติชั่วโมงขึ้นมาด้วยจะแบ่งระยะเวลาเป็นแค่ 1 วันออกมา 24 ชั่วโมง โดยจะแบ่งกลางวันถึง 2 ชั่วโมงกลางคืน 12 ชั่วโมง

โดยให้นับเวลาจากการขึ้นและการตกของพระอาทิตย์ มีการผลิตนาฬิกาที่วัดด้วยเงา วัดชั้นฉาย นาฬิกาแดด นาฬิกาทราย  เพื่อเป็นการกำหนดเวลาภายในคืน 4 แต่ก็ยังมีการพบข้อบกพร่องของเครื่องบอกเวลาเหล่านั้น และไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้แต่ละวันให้ตรงกันจนกระทั่งมีนักดาราศาสตร์ได้กำหนดให้ 1 ชั่วโมงยาวเท่ากัน ทั้งหมดใน 1 วัน และตลอดทั้งปีอีกทั้งยังแบ่งเวลา 1 ชั่วโมง ให้ออกมา 60 นาทีอีกด้วยจนในที่สุดสามารถที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่ จะนำมาบอกเวลาให้ตรงตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องอิงปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นก็คือนาฬิกากลแต่เดิมมักใช้นาฬิกากลในโบสถ์เท่านั้น เพื่อเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา ในการบอกเวลาสำหรับบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมพิธีในโบสถ์และโตมานักประดิษฐ์ ประวัติศาสตร์ ได้ลดขนาดของนาฬิกาให้อยู่ในรูปแบบของนาฬิกาพกสามารถพกติดตัวไปในทุกที่ จนนำไปสู่การพัฒนาออกแบบนาฬิกาในรูปแบบอื่น ๆ ของดิจิตอลอีกมากมายและ ด้วยความคิดเรื่องราวของชาวสยาม ในสมัยแบบจารีตแต่ก่อนมีความผูกพันและความเชื่อของเรื่องจักรวาลวิทยา เชื่อกันว่าการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่าง ๆ การนับชาติมาเกิดจนกว่าจะบรรลุนิพพานซึ่งมีความหมายของเวลาอาจจะแบ่งได้ทั้ง 2 ระดับนั่น คือ เวลาของมนุษย์ในเวลาของสังคมโดยส่วนใหญ่จะมีอายุไขไม่เกิน 100 ปี ในทางของพระพุทธศาสนามีการเชื่อกันมา เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ตั้งอยู่และมักจะดับลงไป 

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ การเริ่มต้นทำนาฬิกากล

จากการเรียนรู้และการนำไปลาด้วยความเข้าใจของตัวเองและการนำจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ คือ การนำวัตถุอย่างกะลามาใช้จับเวลาหรือการตั้งหน่วยนับเวลาตามเสียงของอุปกรณ์ที่ใช้ บอกเวลาซึ่งด้วยแบตเตอรี่นี้ถูกถ่ายทอด และปฏิบัติตามกันในสังคมสยามจนกระทั่งการนำเข้านาฬิกากลซึ่งได้นับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ประกอบใหม่ ทรรศน์ ในแบบของสาลี่ของชาวสยาม เมื่อในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการกำหนดเวลา  เพื่อต้องเข้าใจตรงกันนั่นก็ คือ การเรียกแบบมุมและแบบทุ่มครึ่งถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้แบ่งภาษาภาคในเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันอย่างชัดเจน 

โดยใช้คำว่า โมง มาจากเสียงของคนเป็นอุปกรณ์สัญญาณและบอกเวลาตอนกลางวันส่วนคำว่า ทุ่ม เรียกน้ำเสียงของโมงเรียกจากเสียงของฆ้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดีแล้วบอกสัญลักษณ์ในเวลาส่วนคำว่า ทุ่ม  เรียบจากเสียงกลอง  เป็นอุปกรณ์บอกเวลาในตอนกลางคืนโดยพระองค์ทรงเห็นความสำคัญ ในการเรียกระบบเวลาเช่นนี้มาก ๆ ทรงออกประกาศและเตือนสติเรื่องว่าทุ่มโมง และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเรื่องทุ่มยาม ให้ประชาชนมีความเข้าใจง่ายขึ้นและใช้เรียกเวลาในแต่ละช่วงให้ถูกต้อง วิธีการลับในแบบจารีตของสังคมสยามที่พบหลักฐานเก่ามากที่สุดในการใช้กะลาจับเวลา ซึ่งคำว่ากะลาพูดมากและมีความหมายเดียวกันกับนาฬิกาประวัติศาสตร์ ในเอกสารวชิรญาณวิเศษอธิบายได้ว่านาฬิกาเป็นภาษามคธ หมายถึงมะพร้าวซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เรียกเพี้ยนกันมาจากนาฬิกาอีกทีนึง กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ศิวิไลสถาปัตยกรรม ในรูปแบบของชาวตะวันตกประเภทของสูงนั่นก็ คือ การแสดงให้ชาติตะวันตกได้เห็นว่าสยามมีความรุ่งเรืองเช่นเดียวกับชาติตะวันตกจะมีการสร้างความสูง ก็สามารถที่จะตอบสนองบทบาทและหน้าที่การใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นเองเพื่อรับรองกิจกรรม แบบใหม่ในสังคมของสยามได้เป็นอย่างนี้อีกทั้งหัวสูงนี้ เป็นสิ่งรับรองแนวคิดและความเชื่อของชนชั้นสยามที่มีต่อองค์ความรู้จารีตและองค์ความรู้แบบชาติตะวันตก

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> elene-dee

ประวัติศาสตร์ พระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์

พระเยซูเป็นชาวยิวอยู่ในศาสดาของศาสนาคริสต์ ประวัติศาสตร์ พระเยซูทรงเกิดเมื่อ 2000 ปีที่ผ่านมาแล้ว ที่ประเทศอิสราเอลต้องมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% เช่นกัน พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทนทุกข์ทรมาน และตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งหลายคนที่เชื่อในพระองค์จะได้ไม่ต้องตกนรก ตั้งจากที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย พระองค์ก็เสด็จสู่สวรรค์เพื่อเตรียมบ้านที่ถาวรสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ในพระธรรมมัทธิวและพระธรรมลูกา ได้บ่งบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในการประสูติของพระเยซูว่าทูตสวรรค์ที่ชื่อกาเบี้ยนได้มาหามาลีแห่งหญิงพรหมจารี ซึ่งได้หมั้นหมายกับโยเซฟเอาไว้แต่ยังไม่แต่งงานกันมาลีจะตั้งครรภ์ 

โดยเดชพระวิญญาณอันบริสุทธิ์และจะคลอดบุตรชายตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าเยซูเด็กขนนั้นที่ชื่อว่าเยซูได้เป็นบุตรของพระเจ้าอันสูงสุด และได้เป็นกษัตริย์เหมือนกับดาบิดบรรพบุรุษของเขา ประวัติศาสตร์ และมีการครอบครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์สืบไปในนิตการพยากรณ์ เรื่องการประสูติของพระเยซูก่อนที่พระเยซูนั้นจะเกิดเมื่อไม่นานกษัตริย์ออกัสตัสได้ประกาศให้มีจดหมายทะเบียนสำมะโนครัวตลอดทั่วทั้งอาณาจักรโรมัน ซึ่งอิสราเอลในเวลานั้นเป็นบ้านเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันด้วย ทำให้ทุกคนนั้นกลับมีบ้านเกิดเป็นของตัวเอง  โยเชฟโยเซฟอาศัยอยู่ที่เมืองนาซาเร็ซ แคว้นยูเดียที่อยู่ในทางใต้เพราะเป็นเชื้อชาติกษัตริย์ดาวิดซึ่งพระองค์เกิดที่เบธเลเฮม  

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพระเยซู

ในช่วงเวลาที่พระเยซูนั้นประสูติได้มีดาวประหลาดปรากฏขึ้นซึ่งนักวิชาการคาดว่าอาจจะเป็นดาวตกหรือไม่ ประวัติศาสตร์ ก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่นอกเหนือ จากธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นดาวประหลาดตามตัวอักษรที่ปรากฏ ในคัมภีร์ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าดาวที่ตลาดปรากฏขึ้นนี้เมื่อ 2000 ปี ก่อนเป็นหน้าตาอย่างไรและเป็นดาวอะไร โดยนักปราชญ์จากทิศตะวันออกจึงรู้ว่ามีพระองค์หนึ่งของอิสราเอลได้บังเกิดขึ้นจึง ได้ตามดาวประหลาดนั้นเพื่อที่จะได้พบกับพระกุมารซึ่งนั่นก็ คือพระเยซูและมีมหากษัตริย์เฮโรดซึ่งปกครองอยู่ไหน ถ้าว่าพระกุมารนั้นอยู่ที่ไหนพวกเขาจะได้นมัสการพระองค์ กษัตริย์เฮโรดได้รับการแต่งตั้งจากอาณาจักรโรมันให้ดูแลคนยิวและการปกครองนอกเหนือ จากดินแดนอิสราเอลเมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินว่าพระคริสต์จะมาบังเกิดรู้ว่านี่ คือกษัตริย์ที่จะเกิดมาตามที่พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานกษัตริย์ ประวัติศาสตร์ เพื่อปลดปล่อยคนเดียวจากการเป็นทาสที่แท้จริงหมายถึงทาสของคนบาป ไม่ใช่ถ้าจากการปกครองของผู้คนเป็นจำนวนมากในโลกนี้ ด้วยความที่ครูว่าจะมีคนแย่งอำนาจจึงได้ถามหัวหน้าสุริยาและพวกธรรมาจารย์ ซึ่งมีความรู้ทางด้านพระคัมภีร์เป็นอย่างดีได้มีการบอกว่า ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ได้มีความว่าพระคริสต์นั้นจะต้องเกิดที่หมู่บ้านเบธเลแฮม กษัตริย์จึงคิดร้ายต่อพระกุมารแต่ก็ต้องได้ออกอุบาย

โดยบอกพวกนักปราชญ์ว่าถ้าเจอพระกุมารที่บังเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่ให้รีบมาบอกตนเองทันที เพื่อที่ตนจะได้นมัสการด้วยแต่เมื่อพวกนักปราชญ์พบกุมารแล้วก็ได้รับคำเตือนในฝัน ว่าไม่ให้ไปบอกกษัตริย์ดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางกลับไปบ้านของตนทางอื่น   เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงสิ้นพระชนม์แล้วทูตสวรรค์ ก็มาบอกยูเซฟในความฝันว่าถึงเวลาแล้วที่จะพาพระเยซูกับประเทศอิสราเอล ซึ่งเขาก็ไม่กล้าที่จะกลับไปอยู่ที่เมืองเบธเลแฮม แล้วเมื่อรู้ว่าลูกชายของกษัตริย์เฮโรดนั่นก็คืออารเคลาอัส ได้เป็นกษัตริย์ต่อบิดาของเขาก็มีความกลัวว่าเมืองแห่งนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ ในปัจจุบันเมื่อได้รับคำเตือนจากตู้ทางสวรรค์จึงได้ขึ้นไปทางเหนือได้อยู่ที่แคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ที่เมืองนั้นทำให้พระเยซูนั้นโตขึ้นมาจนได้ชื่อว่า พระเยซูนาซาเร็ธ  และพอพระเยซูนั้นอายุครบ 12 ขวดได้มีมาลีไปร่วมงานเทศกาลปัสกา ที่กรุงเยรูซาเล็มช่วงเทศกาลนี้ได้ทำกันเป็นทุก  ๆปี ประวัติศาสตร์ เพราะเทศกาลนี้จบลงพระเยซูอยู่ในกลุ่มของญาติญาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน หลังจากเดินทางมา 1 วันมาเลย์และโยเซฟก็ได้ตามหาพระเยซูแต่ไม่พบ จึงได้กลับมาหาพระเยซูที่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหลังจากนั้นถึง 3 วัน ก็ได้พบพระเยซูอยู่ในพระวิหารกำลังพูดคุยกับอาจารย์ต่าง ๆ

ในวิหารนั้นเมื่อมาลีพบพระเยซูในวิหารพระเยซูได้บอกกับมาลีว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อกับแม่รู้ว่าลูกต้องอยู่ ในพระนิเวศของพระบิดา นี่เป็นครั้งแรกที่ในบันทึกพระคัมภีร์ของพระเยซู ได้เปิดเผยว่าพระองค์ว่าแท้จริงแล้วพระองค์ คือใครแต่ในเวลานั้นไม่มีใครรับรู้ได้เลย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> elene-dee

หลอดเลือดดำ ภาวะการเกิดลิ่มเลือดการป้องกันและสาเหตุ

หลอดเลือดดำ ที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่เราเลี้ยงการวาดหลอดเลือดดำเล็ก 1 หลอดเลือดดำใหญ่เป็นหลอดเลือดที่อยู่ในระบบการไหลเวียนโลหิต จะช่วยให้เลือดมันไหลไปจากหลอดเลือดฝอยไปยังหลอดเลือดที่ใหญ่กว่าหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 7 ไมโครเมตรจนถึง 1 มิลลิเมตร หลอดเลือดดำบรรจุเลือดปริมาณร้อยละ 70 ของปริมาณเลือด ในร่างกายทั้งหมดอีกร้อยละ 25 อยู่ในเมื่อหลอดเลือดดำเล็ก ซึ่งโครงสร้างภายในผนังหลอดเลือดดำจะมี 3 ชั้นคือชั้นในเป็นเนื้อเยื่อบุโพรง ประกอบด้วยเซลล์บุผิวชนิดแบนชั้นกลางที่เป็นกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อญี่ปุ่นภายนอกจะเป็นเนื้อเยื่อเส้นใหญ่โดยชั้นกลาง จะมีการเจริญเติบโตตื่นพัฒนาที่ไม่ดีดูหลอดเลือดดำจึงมีผนังที่บางกว่าหลอดเลือดดำ ถึงหลอดเลือดดำ มีรูพรุนเพื่อให้ของเหลวและเซลล์เม็ดเลือดสามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากกระแสเลือดผ่านผนังได้อย่างง่ายดาย  แต่คนส่วนใหญ่มักเกิดภาวะหลอดเลือดดำอุดตันทำให้หลอดเลือดไหลเวียน ไม่สะดวกว่าเกิดขึ้นบริเวณขาส่งผลให้รู้สึกปวด ร่วมกับมีอาการแดงหากเลือดไปอุดตันที่ปอดอาจทำให้รู้สึกเจ็บหน้าอกไอ และมีเลือดปนออกมาเวียนหมดสติหายใจถี่หัวใจเต้นผิดปกติซึ่ง จะเป็นภาวะแรงอันตรายถึงชีวิตหากมีการผิดปกติดังกล่าวควรที่จะรีบเข้าปรึกษาแพทย์ทันที โดยภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตันแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือภาวะหลอดเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึก หลอดเลือดดำ เมื่อบริเวณที่ขากับภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ในปอดมักเกิดขึ้นเมื่อหญิงเลือดไปอุดตันไปตามกระแสเลือดไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดดำคนข้างจะร้ายแรงกว่าภาวะแรก   

อาการของภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและอวัยวะที่มีลิ่มเลือดอุดตันซึ่งผู้ป่วยอุดตันเป็นแบบ dvt ซึ่งบางรายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติเห็นบางรายก็จะมีอาการปวดบวมแดงรู้สึกร้อนบริเวณขาที่มีอวัยวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน 

หลอดเลือดดำ

หลอดเลือดดำ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันมักเกิดขึ้นบริเวณที่เลือดไหลเวียนผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนทิศทางของการไหลเวียน หลอดเลือดดำ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลาย ๆอย่างการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นเวลานาน อย่างเช่นระหว่างการเดินทางทุกวันระหว่างการพักฟื้นหลังผ่าตัดเกิดจากปัญหาสุขภาพ โดยจะมีโรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง โรคอ้วนภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่องและภาวะที่ส่งผลให้ความเข้มข้นของเกลือที่ค่อนข้างจะสูง

การวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันขั้นตอนแรก จะสอบถามอาการร่วมกับตรวจร่างกายเบื้องต้นเนื่องจากผู้ป่วยภาวะมะเขืออาการบวมแดงบริเวณผิวหนังที่ได้เห็น และหากมีการประเมินว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มจะเป็นภาวะ dvt จะทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่างเช่นการตรวจเพื่อวัดปริมาณเม็ดเลือดเกล็ดเลือดและสารชนิดต่าง ๆ หลอดเลือดดำในเลือด นอกจากนี้เรื่องของผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะว่าเฉลยปริมาณสารดังกล่าวที่ผิดปกติจากค่าเดิม 

การรักษาภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตันขึ้นอยู่กับความรุนแรงและอาการเป็นหลักผู้ป่วยเลือดอุดตันในแบบ PE ส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ด้วยอาการที่ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน และจะต้องคู่ชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับแรกจากนั้น แพทย์จะประเมินอาการและสภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยการรักษามักจะเริ่มจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่มีการออกฤทธิ์ โดยจะช่วยให้เลือดแข็งตัวช้าลงโดยแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดนั้นก็คือยาวาร์ฟาวารินและยาเฮพาริน จะใช้ในการรับประทานชนิดหรือว่าเป็นการฉีดขึ้น อยู่กับดุลพินิจของแพทย์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำหรือว่าชอบอาจจะให้ทำร่วมกับการพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งจะช่วยให้การสลายลิ่มเลือด ที่อยู่ในอวัยวะเป้าหมายโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว 

การป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตัน คือการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน ๆ จะเป็นปัจจัยหนึ่งหลักที่ก่อให้เกิดภาวะ vte ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักฟื้น หลอดเลือดดำ อยู่โรงพยาบาลควรลุกเดินและเคลื่อนไหวร่างกายได้ทันทีที่ทำได้ส่วนผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะ vtc คือว่ามีประวัติที่จะเป็นภาวะนี้มาก่อนแพทย์จะแนะนำ ให้รับประทานประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ด้วยเครื่องมือบีบเลือดเป็นจังหวะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้เป็นปกติ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดีเพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> elene-dee

สิ่งแวดล้อมที่ดีและความสำคัญสภาพคุณภาพชีวิต

สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับชาติใดเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่จะมีส่วนทำให้ คุณภาพชีวิตมนุษย์นั้นแนวทางที่ดีและไม่ดีฉะนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงและดูแลรักษาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ที่อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะสิ่งสำคัญที่สิ่งแวดล้อมที่ดี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย อย่างเช่น น้ำใช้เพื่อการบริโภคและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อากาศที่ใช้เพื่อการหายใจมนุษย์ และสัตว์ดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนบก แสงแดดที่ทำให้เกิดความไปช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช

สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ จะช่วยปรับให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อาหารที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมัน ทั้งยังช่วยให้ปลาอาศัยอยู่ในน้ำลึกได้มา ๆ รวมถึงต้นกระบองเพชรยังดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้

สิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาพแวดล้อมมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

สิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเมื่อสัตว์กินพืชมีจำนวนมากจนเกินไป เพื่อจะลดจำนวนสถานที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น คือการแย่งชิงกันและการแข่งขันทำให้สัตว์บางส่วน  ระบบนิเวศที่จะกลับมาสู่สภาวะที่สมบูรณ์อีกครั้ง

สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนด รูปแบบความสัมพันธ์ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในแง่ของการถ่ายทอดพลังงานระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลาย และในแง่ของการอยู่ร่วมกันการเกื้อกูลหรือว่าการแบ่งการมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้อมได้มากมายทั้งในลักษณะที่แตกต่างกันไปจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างเช่นใช้ประโยชน์จากดินเพื่อการปลูกใช้ประโยชน์ จากทุ่งหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ประโยชน์จากเหมืองแร่เพื่อการอุตสาหกรรม 

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม ที่ดีเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีตามมาในอนาคต

มุมมองต่ออนาคตในการสร้างสภาพ สิ่งแวดล้อม ที่ดีเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตต้องช่วยลดการเกิดโรคระบาดในระบบสาธารณสุข และนอกจากนี้ยังเป็นแนวทางความยั่งยืนจะเลือกอำนวยการบรรลุเป้าหมายของแผนการพัฒนา ตามมาตรการที่จำเป็นสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมอยู่ด้านใน เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งยังตัวอย่างการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ถึงแม้ยังมีงานที่ต้องทำต่อไปในการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิผลเพื่อมีข้อมูลวิชาการเพียงพอสำหรับการดำเนินตามขั้นตอนพื้นฐาน ในด้านสำคัญ ดูมาตรการเร่งด่วนเป็นของการดำเนินงานกว้าง ๆ ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีสะอาดและปลอดภัยการส่งเสริม วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยรวมถึงผลที่ดีต่อสุขภาพการกำหนดนโยบายต่าง ๆ

เริ่มใช้เงินอุดหนุนหรือกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รวมถึงภัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และการวางแผนการปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน สิ่งแวดล้อม  มาตรการหลักเพื่อการจัดการแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองจะต้องมีความตระหนัก เพื่อเพิ่มความตลาดแก่ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนส่งผลกระทบต่อสุขภาพขนาดใหญ่ จากสภาวะแวดล้อมในเมืองที่เป็นภัยต่อสุขภาพ ซึ่งจะรวมถึงการปรับปรุงติดตามเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและความเสี่ยงอื่น ผู้นำสุขภาพในระดับเขตเมืองประเมินความเสี่ยงจากมลพิษ และแก้ไขปัญหาตามแนวทางทุกนโยบายความห่วงใยสุขภาพ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และติดตามตรวจสอบความเสี่ยงประสิทธิผลของมาตรการใหม่ ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพและความเสมอภาคทุกสุขภาพ    

สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการติดตามผลตรวจสอบความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดขึ้นจากโครงการกิจกรรมมีเรื่องเมืองที่ออกมาเพื่อการจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และความเชื่อมโยงด้านสุขภาพ นโยบายของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ บรรจุขีดพิจารณาด้านสุขภาพในนโยบายของเมือง และภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงแผนแม่แบบการพัฒนาเมือง และเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาของภาคส่วนทั้งการขนส่งพลังงานที่อยู่อาศัยในการจัดการขยะมูลฝอย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> elene-dee

เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพเล็บให้แข็งแรง

เคล็ดลับ   และเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายที่อยู่บริเวณปลายนิ้ว และปลายเท้าประกอบด้วยโปรตีนต่าง ๆ ที่เราเรียกว่า เทอธานินทร์ซึ่งเป็น คือธานินทร์ชนิดที่แข็งโดยทั่วไปแล้ว คนเรานั้นเล็บจะยาวขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ ถึง 1 มิลลิเมตร และมีการงอกออกมาใหม่กว่าเก่าใช้เวลาประมาณ 4 เดือน โดยหน้าที่ของเล็บนั้นคือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นของปลายนิ้วและปลายเท้ารับรู้ถึงความรู้สึกและฉีกอาหารและสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำให้นิ้วเรานะสามารถหยิบจับสิ่งของได้อย่างสะดวกสบายรวมถึงเป็นอาวุธอย่างหนึ่งทางธรรมชาติคือการขีดขวด ทั้งนี้เล็บในเท้ายังใช้ในการเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีเป็นแหล่งบ่งบอกถึงสภาวะความเจ็บป่วยอีกด้วย และในส่วนมากสำหรับสาว ๆ แล้วนั้นเป็นความงามอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงลักษณะสุขภาพรสนิยมต่าง ๆ ของคนที่เป็นเจ้าของเล็บเป็นอย่างดี 

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นกลับเล็บบ่อยครั้งนั่นก็ คือ 

เล็บเป็นเชื้อรา เรามักจะพบในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ หรือว่าโรคเบาหวานลักษณะของเล็บสีนั้นจะเปลี่ยนไป และมีรูปร่างที่โค้งงอแตกเป็นขุย 

จมูกเล็บอักเสบ พบมากในกลุ่มของแม่บ้านที่มือเปียกอยู่บ่อย ๆ ทำให้เล็บของคนที่อยู่ตามร้านเสริมสวยนั้น จมูกของเล็บจะอักเสบได้ง่าย ทำให้เกิดช่องว่างภายในซอกเล็บเคล็ดลับ และน้ำเข้าขังอยู่เสมอทำให้เกิดการอักเสบในภายหลัง เล็บก่อนลักษณะจะเป็นเล็บขบเล็บแตกเล็บเสียรูปและโค้งงออาจจะยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด 

สะเก็ดเงินที่เล็บเป็นเล็บ ที่เป็นชั้นหนาเป็นขุยค่อนข้างจะรักษายาก เพื่อให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพเล็บที่ดี 

หากร่างกายของเรานั้นได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน เล็บมือเล็บเท้าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและสวยงามอีกด้วยรวมถึงรับประทานอาหารที่เป็นพิเศษอุดมไปด้วยสารอาหารประเภทโปรตีน อย่างเช่น เต้าหู้ ปลา กล้วย แคนตาลูป ผักใบเขียว วิตามิน พืชตระกูลถั่วพริกไทย ฟักทอง มะเขือเทศ ธัญพืช เป็นต้น 

เคล็ดลับ

เคล็ดลับ ขั้นตอนการดูแลเล็บ

วิธีการดูแลสุขภาพเล็บ ต้องรั้งดูแลเท้าให้สะอาดอยู่บ่อย ๆ หลังจากเสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิท เคล็ดลับ ถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องล้างจานซักผ้าควรที่จะใส่ถุงมือให้เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความเคยชินและหลีกเลี่ยงการเข้าร้านเสริมสวยเพราะช่างบางคนมักจะแคะจมูกเล็บ ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงการตัดเล็บที่มีขนาดที่สั้นพอควรแต่ไม่ยาวจนเกินไปทำให้เล็บนั้นเกิดความฉีกขาดได้ง่าย สำหรับสาวท่านไหนที่ชอบทาสีควรที่ลดน้อยลงเพราะเล็บนั้นต้องการที่จะพักผ่อน การเพ้นท์สีเล็บอาจจะทำให้สารเคมีทำลายเนื้อเรียบได้ ทาครีมและบำรุงมืออยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะจุดของปลายเล็บและซอกเท้า 

อุปกรณ์การดูแลเล็บ มีเพียงแค่กรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดหนังแปรงทำความสะอาดเล็บ ครีมโลชั่นทามือทาเท้าตะไบเล็บ และแนะนำให้ใช้แบบละเอียดเพราะมันจะไม่สามารถที่จะทำเล็บให้ฉีกขาดได้ง่าย 

การตัดเล็บอย่างถูกวิธี

•ล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งใช้กรรไกรตัดเล็บ ที่มีขนาดสั้นพอประมาณ และควรปล่อยปลายไว้เพื่อป้องกันรอยต่อระหว่างเล็บใต้เล็บไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บ 

•การตัดเล็บเท้าควรตัด ในลักษณะที่ไฟล์นั้นป้องกันปัญหาเรื่องเล็บขบได้อาจจะเป็นรูปโค้งตามเว็บของแต่ละบุคคล

•การใช้ตะไบไปในทางเดียวไม่ควรสบายกลับไปกลับมาเคล็ดลับเพราะจะทำให้เล็บนั้นถูกเปิดออก

•ทำความสะอาดมือเท้าอีกครั้งหลังจากการตัดเล็บเสร็จแล้ว นำทาครีมโลชั่นที่เท้าและบริเวณซอกเท้า 

•รวมถึงใครที่มีสุขภาพเล็กที่ค่อนข้างอ่อนแอ แนะนำให้ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอถือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพราะทุกระบบในร่างกายของเราจะมีการทำงานได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายจะขาดน้ำไม่ได้เพื่อทำให้ร่างกายนั้นชุ่มชื่นแข็งแรงอีกด้วย 

หากท่านใดที่สุขภาพเล็บแย่ไม่แข็งแรงแนะนำขั้นต้นให้ดูแลด้วยตัวเองก่อนประมาณ 2-3 สัปดาห์ ถ้ายังไม่ดีขึ้นให้เข้าพบปรึกษาคุณหมอเพราะหากมีการอ่อนแออาจ เป็นปัญหาสุขภาพแอบแฝงอย่างอื่นต้องมีการดูแลเรียบให้เหมาะสม

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> elene-dee

เกร็ดความรู้ เรื่องสารอาหารไข่ขาวกับไข่แดง

เกร็ดความรู้  ไข่ขาวที่ถูกถูกเรียกให้เป็นของเหลวใส ไข่ (ในทางชีววิทยาเกิดจากการปฏิสนธิของโอวุล ที่มีการพัฒนาเปลือกหรือว่าเมื่อคุ้มเป็นการฟักตัวอ่อนนอกร่างกายของสัตว์) ที่อยู่ใน  ไข่แดง (เป็นส่วนประกอบของไข่โดยจะอยู่ภายในเปลือก และอยู่ด้านในไข่ขาวที่ประกอบไปด้วยสารอาหารค่อนข้างจะสูงไว้ใช้เลี้ยงตัวอ่อน เมื่อรวมตัวกับไข่ขาวแล้วจะเป็นเซลล์เดียวกันจนกว่าจะมีปฏิกิริยาสนธิ) ซึ่งไข่ขาวชั้นนอกนั้นจะมีลักษณะที่โปร่งใสและโปร่งแสง 

ด้วยเปลือกไข่ที่มีลักษณะวงกลมส่วนไข่ขาวนั้น ชั้นนอกจะมีลักษณะที่ข้นและหนืดกว่าลักษณะที่เป็นเมือกของไข่ขาวข้นนั้น เกิดจากคาร์โบไฮเดรตและโมเลกุลขนาดใหญ่ส่วนประกอบของไข่ขาวหลัก ๆ ก็ คือน้ำและยังประกอบไปด้วยอันบูมิน แล้วก็โปรตีนชนิดดีเป็นตัวประกอบที่สำคัญในกระแสเลือดซึ่งร่างกายของเรานั้น สามารถผลิตได้เองโดยธรรมชาติผ่านกระบวนการของตับ และโปรตีนชนิดนี้ทำหน้าที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ อวัยวะร่างกายทั้งภายนอก ภายในโปรตีนในไข่ขาวนั้นสามารถสูญสภาพได้ง่าย เพียงแค่โดนความร้อน ซึ่งไข่ขาวมีปริมาณไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอล 

โปรตีนอัลบูมินในไข่ขาวประกอบไปด้วยสิ่งที่พบมากที่สุดในไข่ขาวราวร้อยละ 54 ของน้ำหนักเกร็ดความรู้ โปรตีนจัดอยู่ในฟอสโฟโปรตีนที่มีโครงสร้างและเป็นสายพันธุ์ของโพลีแปบไตน์ ที่มีหมู่ของฟอสเฟตและคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ isoelectronic และมีการตกตะกอนทนความร้อนได้ดี 

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ โภชนาการของไข่

ไข่ขาวมีโภชนาการและประโยชน์ทางอาหารมากมายเกร็ดความรู้ รวมถึงคุณค่าโปรตีนค่อนข้างที่จะสูง โดยไข่ไก่ 1 ฟอง และมีคุณค่าทางอาหารถึง 7 กรัม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณโปรตีนทั้งหมดปริมาณของโปรตีนที่แนะนำต่อวันไขมัน 5 กรัม และไขมันอิ่มตัว 1.6 กรัม ในขณะที่พลังงานและแคลอรี่เพียงประมาณ 75 แคลอรี่ หรือว่าราว 4 ของปริมาณแคลอรี่ ที่ควรได้รับแต่ละวัน 2000 แคลอรี่ ซึ่งปริมาณคุณค่าอีกหลายชนิด อย่างเช่นธาตุเหล็กวิตามินบีโอเมก้า 3 และแร่ธาตุต่าง ๆ รวมถึงกรด Forest ซึ่งเป็นสารที่สำคัญของคุณแม่ที่ต้องการขณะตั้งครรภ์อีกด้วย 

ประโยชน์ของการรับประทานไข่ทุกวันนั่นก็ คือเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองเนื่องจากไข่นั้นมีสารโคลีน เมื่อเข้าไปทำงานร่วมกันกับกรดไขมันฟอสโฟลิพิกจะเกิดให้เป็นสารเลซิทิน เป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนากล้ามเนื้อสมองยังเชื่ออีกว่าไข่ขาวนั้น ช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมอง โดยในเฉพาะเด็กแรกเกิดทั้งยังวินิจฉัยเกี่ยวกับคำแนะนำของคุณแม่ตั้งครรภ์ ให้รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารเลซิทิน เพื่อเพิ่มพัฒนาการทางด้านความทรงจำและการเจริญเติบโตของทารก เกร็ดความรู้ อีกทั้งอาหารอันอุดมไปด้วยสารชนิดนี้สูงควรเลือกรับประทานอาหารที่ได้มาจาก ตับวัวที่มีสารประกอบไปด้วยมี

โคลีน ตับไก่ ไข่ไก่ ทั้งยังช่วยลดน้ำหนักได้ดีอีกด้วย

เกร็ดความรู้

เมื่อเรารับประทานไข่ขาวเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเย็น จะช่วยให้เรานั้นอิ่มนานมากยิ่งขึ้นหรือว่ารับประทานอาหารได้น้อยลง เนื่องจากภายในประกอบไปด้วยไขมันโปรตีนเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้ จากการศึกษาของนักวิจัยแล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังมีเคล็ดลับการรับประทานไข่ขาวอย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าไข่นั้น มีคอเลสเตอรอลที่ค่อนข้างสูงหากใครมีที่ใครมีปัญหาระดับคอเลสเตอรอล ที่ค่อนข้างจะสูงที่จะต้องควบคุมอาหารจึงจำกัดการรับประทานที่จำเป็น และรับคำแนะนำจากแพทย์ในการรับประทานไข่นอกจากนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยตรวจไขมันในเลือดเกร็ดความรู้ ก็ควรที่จะตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลไขมันอิ่มตัวเพื่อลดระวังและควบคุมการรับประทานอาหารให้อย่างเหมาะสม 

การใช้ไข่ขาวในหน้าที่ทำให้เกิดความฟูเป็นโฟมขึ้นมาเมื่อมีการตีไข่ขาวซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ ในการทำอาหารประเภทอบหรือว่าทำเค้กในการทำอาหารจึงมักแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดง เพื่อให้มีการตีขึ้นและสูงๆเพราะไข่แดงนั้นจะทำให้ไข่ขาวตีขึ้นฟูได้ยาก 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี  ๆเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> elene-dee

สาระน่ารู้ ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทย

สาระน่ารู้ ทุเรียนเป็นราชาของผลไม้ไทยที่ใคร ๆ ต่างก็รู้จักทั้งยังเป็นที่โปรดปราน รวมถึงรสชาติที่หวานมันเมื่อได้รับประทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่ากลมกล่อม เพราะว่าในทุเรียนนี้ มีน้ำตาลและแคลอรี่ที่สูงมาก ๆเช่นเดียวกับผลไม้อื่น ๆ เพราะเนื้อทุเรียนนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ โดยเฉพาะทุเรียนรูปมีน้ำหนักถึง 600 กรัม จะมีคุณค่าทางโภชนาการและพลังงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น Calories 885/ คาร์โบไฮเดรต 163.1   ปริมาณที่เราอยากจะแนะนำในแต่ละวันซึ่งส่วนใหญ่ไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยว จะเป็นไขมันที่จะช่วยลดไขมันที่ไม่ดี

เส้นใยอาหารโพแทสเซียม และวิตามินซีที่สูง 

รวมถึงสารอาหารที่สำคัญอย่างอื่น อย่างเช่น ธาตุเหล็ก วิตามินเอ  Calcium โปรตีน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามทุเรียนก็ยังมีคุณค่าทางสารอาหารที่ดีแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตที่ อยู่ในปริมาณที่สูงของทุเรียนนี้ทำให้น้ำหนัก และรอบเอวของผู้ที่รับประทานเข้าไปแล้ว เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทุเรียน 1 ลูกนั้นมีเนื้อทุเรียนมากกว่า 1 กิโลกรัม และยังให้พลังงานที่สูงถึง 1,350 แคลอรี่ หากสาว ๆ ท่านใดรับประทานเข้าไปแล้วยังสามารถคิดเป็นพลังเพิ่มร้อยละ 68 สำหรับผู้ที่ร่างกายสมบูรณ์โดยทั่วไปควรได้รับพลังงานอยู่ที่ 2,000 ต่อวันสาระน่ารู้ คือสูงมาก ๆ ในทางที่ดีผู้ที่มีสุขภาพที่ดีโดยทั่วไปควรรับประทานที่ 2-3 เม็ดต่อ/ครั้งก็เพียงพอแล้ว ทั้งยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

สาระน่ารู้

รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับการทำทุเรียนอาจจะไม่ความเป็นความจริงทั้งหมดเพราะทุเรียนมีแคลอรี่ที่สูง หลายคนอาจเข้าใจสับสนว่าผลไม้ก็มีคลอเรสเตอรอลที่สูงเหมือนกัน หรือว่าแท้จริงแล้วทุเรียนนะมี คลอเรสเตอรอล เป็นศูนย์หรือว่าไม่มี cholesterol เราจะพบเฉพาะในอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว อย่างเช่น เนื้อสัตว์ ไขมันจากสัตว์ เครื่องในอาหารทะเลต่าง ๆ รวมถึงรวมทั้งหลายแต่ไขมันที่พบในทุเรียนนั่นก็ คือไขมันอิ่มตัวในเชิงเดี่ยว ที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีช่วยปรับสมดุลระดับความดันโลหิตสูง

สาระน่ารู้ ข้อควรระวังในการรับประทานทุเรียนอย่างเหมาะสม

สาระน่ารู้การรับประทานทุเรียนคู่กับมังคุดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ตามหลักทางการแพทย์แล้วโบราณของจีน ได้กล่าวไว้ว่าผลไม้เย็นและร้อนจะช่วยลดระดับการรับประทานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะว่าช่วงฤดูที่เก็บเกี่ยวที่ตรงกันอีกด้วย เราจึงสามารถที่จะหามารับประทานได้พร้อมกันง่ายๆ แล้วเรื่องที่คาดไม่ถึงนั่นก็ คือ การรับประทานทุเรียนกับเบียร์ทำให้เสียชีวิตเป็นข้อห้าม อย่างมากในการรับประทานทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะจะมีปฏิกิริยาส่งผลที่ร้ายแรงต่อชีวิต แอลกอฮอล์มีกรดเป็นร้อนบวกกับทุเรียนที่เป็นผลไม้ออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายนั้นร้อน   ประสิทธิภาพในการทานทุเรียนจะปรากฏให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ระบุประสิทธิภาพที่แท้จริง ไม่ได้มากนักเพราะในทางวิทยาศาสตร์แล้วการรับประทานทุกอย่าง ก็ยังมีน้อยอยู่มากเนื่องจากผลไม้ที่เราพบทั่วไป ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นผลไม้เศรษฐกิจรวมถึงบางประเทศนั้นปลูกทุเรียน เพื่อนำส่งออกอย่างเดียว แต่จะมีการแนะนำว่าการรับประทานทุเรียน อย่างไรให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพสามารถรับประทานทุเรียนได้ตามปกติ แต่อาจทำให้เกิดอาการที่ไม่สบายท้องเพราะว่าแก๊ส ในกระเพาะที่มีความร้อนทำให้อาการแพ้ตามมาในบางราย หรือ โดยเฉพาะเมื่อทานในปริมาณที่มาก ๆ จะเกิดอาการร้อนในส่งผลให้มีการหายใจที่หอบหืดได้

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจำกัดการรับประทานแป้ง และน้ำตาลไม่ควรรับประทานทุเรียนในปริมาณที่มาก ๆ ตามใจปากควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมสาระน่ารู้ หรือว่ารับประทานให้พอหายอย่างเป็นครั้งคราว เนื่องจากทุเรียนมีปริมาณน้ำตาลที่สูงมากกว่าผลไม้อื่น ๆ อย่างเช่นกล้วย มะม่วง เป็นต้น เพราะมันจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมาก ๆ เป็นอันตรายต่อชีวิต 

ในงานวิจัยชี้ว่าทุเรียนอาจเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนื่องจากประกอบไปด้วย ทริปโตเฟน เป็นสารประกอบของ ซัลเฟอร์  ที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการยับ ที่ทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเจริญ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต้านแบคทีเรียและเชื้อราที่จะส่งผลดีต่อครรภ์มารดา 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> welldonedesign

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จักรยานถือว่าเป็นพาหนะอีกอย่างนึงในยุคนี้ที่เหมาะกับการใช้ประโยชน์ได้อย่างล้นหลาม รวมถึงความสะดวกลดความสิ้นเปลือง ทั้งยังมีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปอยู่ด้วยได้ทุกวันนี้ มีคนหันมาปั่นจักรยานเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการเดินทางทั้งในระยะใกล้ ๆ ไม่ให้เกิดมลพิษเป็นการลดการใช้น้ำมันอย่างหนึ่ง ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว ทั้งการออกไปทำกิจกรรมข้างนอกรับอากาศที่สดชื่น แถมยังได้ท่องเที่ยวชมทัศนียภาพพร้อมกับการเผาผลาญ ระบบพลังงานลดไขมันในด้านที่เป็นส่วนเกินออกมาได้อย่างน้อย   การปั่นจักรยานเทียบเท่ากับเราเต้นแอโรบิค ทั้งยังช่วยมากต่อการไหลเวียนโลหิตซึ่งนั่นเท่ากับช่วยให้หัวใจของคุณนั้นแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปด้วย จึงสามารถที่จะป้องกันสภาวะเส้นเลือดตีบตันได้อีกทางหนึ่งส่งผลที่ดี โดยเฉพาะปอดนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายสำหรับการปั่นจักรยานโดยปกติจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ 400- 500 แคลอรี่ต่อชั่วโมงจะมากหรือว่าน้อยอยู่กับน้ำหนักตัวและความหนักของการต่อรอบ ประโยชน์ที่จะได้โดยตรงนั่นก็คือกล้ามเนื้อขา โดยเฉพาะขาหน้าและหลังมีความแข็งแรงและการยืดหยุ่นเป็นการยืดเส้นยืดสาย ในเฉพาะตัวเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณเอวสะโพกป้องกันไม่ให้เกิดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กล้ามเนื้อชาได้ยังช่วยในการเผาผลาญร่างกายลดอัตราการสะสมไขมัน ทำให้เกิดผนังหลอดเลือดอย่างดีหากเราต้องการที่จะออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง สามารถทำควบคู่กับการลดน้ำหนักทำให้ผลลัพธ์มันดีมาก ๆ เมื่อเทียบเท่ากับเราวิ่งแล้วการปั่นจักรยานจะดีกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อ ข้อเท้า หัวเข่า และหลัง ของคุณหากเริ่มการปั่นแบบช้า ๆ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงเสียดทานที่รุนแรง หรือเรียกว่าการปั้นแบบขั้นพื้นฐานค่อย ๆ เพิ่มความเร็วและความชำนาญ ในการลงน้ำหนักเป็นผิดมากขึ้นหรือว่าปั่นเพิ่มขึ้นเคล็ดลับที่จะบริหารร่างกายให้ได้ผลก็คือทำเรื่อย ๆ ทำทุกวันเป็นประจำบ่อย ๆ แม้จะใช้เวลาไม่มากก็ตาม 

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดไขมัน

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพวิธีการปั่นให้ถูกต้องสำหรับสาว ๆ แล้วมักจะถูกนำเอามาใช้ในการลดหุ่น หรือว่าความอ้วน 

•สำหรับคนที่ปั่นจักรยานใหม่ ๆ มาเข้าใจผิดว่าพยายามจะใช้เกียร์สูงสำหรับการใช้ปั่น ไม่พิจารณาว่าทางจะเป็นอย่างไรทางที่ถูกควรเลือกเกียร์ต่ำเสียก่อนในการถีบและปั่นไปเรื่อย ๆ อย่างราบรื่นโดยการถีบซอยขาด้วยความถี่ประมาณ 70 รอบต่อนาที ถือว่าเป็นการพยายามที่จะใช้ซอยขาและลองปั่น แล้วจึงเริ่มปรับเกียร์ต่ำสูงตามไป อีกนั่นก็คือความพยายามในการปรับ และเทคนิคการใช้ปั่นอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ปั่น  ระยะเวลาในการปั่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ครั้งนึงไม่ต่ำกว่า 40 นาที 3-4 วันต่อสัปดาห์ เป็นการปั่นโดยเฉลี่ยโดยใช้พลังงานประมาณ 300 แคลอรี่ต่อชั่วโมง ซึ่งการใช้พลังงานนี้ถ้าทำสม่ำเสมอก็สามารถที่จะลดความอ้วนได้ดี

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

การปั่นจักรยานด้วยทางราบ ความเร็วอย่างน้อย 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือว่าช้าจะไม่เกิดให้สภาพนั้นเป็นแอโรบิค ที่ต้องการได้อย่าลืมว่าการปั่นจักรยานคือการออกกำลังกายส่วนหนึ่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและระบบเผาผลาญต่อร่างกาย และมีประโยชน์ต่อหัวใจไม่มากก็น้อย   เราจึงควรปั่นจักรยานอยู่ในช่วงความเร็ว 25-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะทำให้การออกแรงสมเหตุสมผลที่ตั้งใจมาออกกำลังกายกับความเร็ว ที่พูดถึงในตอนนี้เป็นความเร็วที่เฉลี่ยส่วนมากที่เขาทำกัน  ก่อนอื่นอย่าลืมที่จะวอร์มร่างกายก่อนการปั่นและหลัง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีการใช้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องและต้นขาน่องเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความบาดเจ็บ และเหนื่อยล้าเป็นการยืดคลายกล้ามเนื้อหลังจากการขับขี่

•อุปกรณ์และการแต่งตัว อย่างเช่น หมวกเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะช่วยลดแรงกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือว่าอาการหัวฟาด และการแต่งกายที่เหมาะสมต้องอาศัยความคล่องตัว ในการปั่นไม่พะรุงพะรังไม่เป็นอุปสรรคปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และรองเท้าควรเป็นรองเท้าผ้าใบ เพิ่มความคล่องตัวสิ่งเหล่านี้ช่วยลด และชะลอการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี  ผู้ขับขี่ควรพกน้ำดื่มเกลือแร่ระหว่าง การปั่นถือว่าเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ใช้แรงเยอะ เราอาจจะเสียเหงื่อไปเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ และรักษาความสมดุลน้ำของร่างกายได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> welldonedesign

นักธุรกิจ ที่สำเร็จ ต้องพิสูจน์มาแล้ว ต้องไต่ระดับตามนี้

มีใครบ้างที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง? แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ลงมือทำ? แล้วในจำนวนนั้นมีใครบ้างที่ประสบความสำเร็จ?  ในทุก ๆ ความฝัน ทุกคนล้วนอยากไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองเสมอ แต่ในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการทำสิ่งได้ก็ตาม ก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้ย่อมต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนMr. Atul Grag , Director และCEO ของOddy Uniwraps Innovation Pvt. Limited บริษัทผู้ผลิตเครื่องเขียนและกระดาษที่มีชื่อเสียงมากว่า 20 ปี ผู้บุกเบิกรายการเครื่องเขียนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกว่า 88 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จำนวนกว่า 1,200 รายการ รวมไปถึงกระดาษสำหรับรองอบที่เอาไว้ใช้ทำขนมนั่นเอง แต่ในวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องความสำเร็จของ Oddy Uniwraps แต่วันนี้เราจะมาแชร์ 7 เทคนิคการเป็น นักธุรกิจ ที่ควรรู้ จาก Atul Garg ที่จะเป็นเคล็ดที่ไม่ลับอีกต่อไป

นักธุรกิจ

7 เทคนิคการเป็น นักธุรกิจ ที่ควรรู้ จาก Atul Garg ที่จะเป็นเคล็ดที่ไม่ลับอีกต่อไป

1) วางแผนให้ชัดเจน การที่เราจะทำธุรกิจให้มาได้อย่าง ‘ตอบโจทย์’ และ ‘ตรงจุด’ เราควรต้องกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของตนเองให้ชัดเจนเสียก่อน คล้ายกับการสร้างบ้าน ถ้าหากคุณคิดจะวางห้องครัวไว้ตรงนั้น วางห้องนั่งเล่นไว้ตรงนี้แบบที่ไม่มีการวางแผน แล้วบ้านคุณจะเป็นอย่างไร? 

การทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน เราควรวางเป้าหมายและวางแผนธุรกิจไว้อย่างชัดเจน กำหนดทิศทางไว้เฉพาะเจาะจงเพื่อไม่ให้ตัวเองหลงทาง ซึ่งจะช่วยทำให้ ‘บ้าน’ ของคุณมีรากฐานที่แข็งแกร่ง และจะสามารถลงมือสร้างบ้านของคุณต่อไปได้อย่างมีแนวทางอย่างชัดเจน จงหาสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ ไม่ใช่พยายามทำไปเสียทุกสิ่ง แบบนี้จะดีกว่า

นักธุรกิจ

2) สร้างทีมที่ยอดเยี่ยม การสร้างธุรกิจที่สำเร็จด้วยตัวคนเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะต่อให้คุณเก่งกาจแค่ไหนแต่ทุกองค์กรล้วนต้องการ ‘ทีม’ ที่ดี ที่จะมีทั้ง Passion และความหลงใหลไปด้วยกัน โดยคนที่คุณมองหาจะมีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. คนที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้ และ 2. คนที่มีทักษะที่คุณไม่มีนอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ด้วยการหาพันธมิตรหรือผู้ร่วมก่อตั้งที่มีความสามารถ ก็จะเป็นส่วนช่วยให้ นักธุรกิจ รู้เทคนิคหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ และสามารถทำให้ธุรกิจของคุณนั้นไปได้ไกลขึ้น

3) บริหารเวลาให้เป็น ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับ ‘เวลา’ ต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญในการทำสิ่งต่างให้ดี อย่าเสียเวลาทำในสิ่งที่คนอื่นทำแทนได้โดยการเลือกคนที่ใช่มารับผิดชอบงานเพื่อแบ่งเบาภาระและเพิ่มเวลาให้คุณสามารถทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าได้ และใช้เวลากับการเล่น Social Media ให้น้อยลง จงอย่าให้หน้าจอมือถือสว่างกว่าเส้นทางธุรกิจ!

4) วางแผนการเงิน นอกจากการวางแผนธุรกิจแล้วก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับ ‘การเงิน’ เพราะในทุก ๆ ขั้นตอนของการทำธุรกิจย่อมมี ‘เงิน’ เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ ดังนั้น ความสำเร็จของธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับว่าการจัดการเงินทุนเป็นอย่างไร จะใช้เงินของคุณยังไง และจะตัดสินในการดูแลธุรกิจอย่างไร?

ในการทำธุรกิจสามารถหาเงินทุนได้หลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นเงินเราเองซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการหรือ นักธุรกิจ ส่วนใหญ่นิยม , ขอเงินจากนักลงทุน แต่ก็ต้อง Pitching ให้เฉียบคม เพื่อที่นักลงทุนจะได้สนใจ, Crowdfunding การระดมทุนจากผู้ลงทุนหลาย ๆ คน เพื่อสนับสนุนโครงการ แต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาการระดมทุนระยะยาว, รับสินเชื่อ SME ฯลฯ ขึ้นอยู่กับว่าคุณสะดวกแบบไหน

5) Marketing Mantras สร้างประสบการณ์และการจดจำบ่อย ๆ เหมือนถูกมนต์สะกด โดยสิ่งแรกที่ต้องทำคือการค้นหา และกำหนดเป้าหมายลูกค้าให้ชัดเจน โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เมื่อธุรกิจเริ่มอยู่ตัวก็สามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อมองหาเป้าหมายที่แข็งแกร่งขึ้นได้ และพยายามมองในมุมมองของลูกค้าว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคืออะไร?

แต่ในทุก ๆ ธุรกิจก็ย่อมต้องมีคนที่ไม่ Happy กับเรา สิ่งที่สำคัญคือควรให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้ตามที่ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft ได้กล่าวไว้ เพราะพวกเขาคือ ‘แหล่งเรียนรู้’ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ มองหาช่องว่างและพยายามอุดรอยรั่วเพื่อให้เกิดสินค้าหรือบริการที่ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้าง Bran Identity ให้ชัดเจนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้มากขึ้น

นักธุรกิจ

6) คอนเนคชันเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ ‘เครือข่าย’ ทำงานแทนคุณ โดยการใช้เวลาไปกับการพบปะผู้คนที่มีคอนเนคชันดี ๆ เพื่อเสริมคุณค่าและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและตัว นักธุรกิจ เอง แต่ก็คงไม่มีใครให้อะไรกับใครฟรี ๆ จงทำให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะ ‘ให้’ มากกว่ารอรับผลตอบแทนจากเขา นี่แหละจะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ดี 

7) ลงมือทำและเติบโต ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมักจะไม่ผัดวันประกันพรุ่ง หลังจากวางแผนและวางเป้าหมายเสร็จพวกเขาก็จะรีบลงมือทำ เพราะหากไม่เร่งมือนั่นหมายความว่าคุณอาจได้รับ ‘ค่าเสียโอกาส’ ไปแล้วก็ได้ ไม่มีอะไรที่เสร็จข้ามคืนเช่นเดียวกับกรุงโรมที่ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว เมื่อคุณได้ลงแรงกายแรงใจมาอย่างเต็มที่ เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ให้เร่งลงมือสร้างธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นไปจะดีกว่า

ซึ่งความสำเร็จนั้นไม่ได้มาง่าย ๆ แต่ก็มีหลายวิธีที่คุณสามารถเรียนรู้และนำไปใช้เพื่อให้เดินไปสู่เส้นทางความสำเร็จ ลองเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวของนัก Business ในตำนาน และลองนำเทคนิคทั้ง 7 นี้ไปปรับใช้ ความสำเร็จก็อาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

คุณสามารถหาอ่านบทความอื่น ๆ อีกมากมายที่มีทั้งประโยชน์และสาระสำคัญ ได้ที่นี่เลย >> elene-dee

บริหารสมอง อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารสมอง เป็นการใช้วิธีในแบบง่าย ๆ จะใช้ความจำของคุณให้กลับมาดีขึ้นอีกด้วย  เริ่มจากวิธีง่าย ๆด้วยการท่องจำดีนักวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทั้งยังช่วยกระตุ้นในการทำงานของสมองส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเหตุผลของการตัดสินใจเพื่อคิดไป ในข้อมูลการกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนใดมากกว่าการอ่านหนังสือด้วย เป็นการท่องโลกอินเตอร์เน็ตอย่างหนึ่งเพราะว่าอินเตอร์เน็ต ทำให้วงจรของระบบประสาทของเราทำงานได้ง่ายกว่าการอ่านหนังสือรวมถึงการสแกนสมองด้วยวิธีการค้นพบของแพทย์ ระบบประสาทของผู้ที่ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นประจำนั้น จะทำงานได้ง่ายกว่าผู้ที่ขึ้นเข้ามาท่องโลกอินเตอร์เน็ตเพียงครั้งแรก  กว่าผู้ที่ท่องโลกอินเตอร์เน็ตเป็นประจำเป็นวิธีเสริมที่จะสร้างให้สมองของคุณนั้นแข็งแรง  รวมถึงการออกกำลังกายที่จะช่วยป้องกันทั้งยังชะลอการเป็นโรคข้อเสื่อม ที่เป็นโรคที่มีผลต่อความสามารถความจำเป็นตามพฤติกรรมต่อการทำกิจกรรม

ของสมองเป็นผลจาการที่คนเรานั้นอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้น  มีการค้นพบว่าการออกกำลังด้วยแอโรบิคนั้น บริหารสมอง เป็นการบริหารร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยชราภาพ และยังเพิ่มเนื้อเยื่อให้กับสมองมากยิ่งขึ้น  

บริหารสมอง

บริหารสมอง ให้มีคุณภาพทางด้านความคิด

บริหารสมอง การใช้ชีวิตในประจำวันหรือว่าการปรับรูปแบบเดิม ๆ เรื่องการแปลงฟันด้วยการใช้ไหมขัดฟันจะเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าด้วยสุขภาพที่ดีในช่องปาก จะมีกระบวนการคิดที่ดีต่อสมอง ที่สอดคล้องกับการศึกษาของกลุ่มจิตแพทย์ และทันตแพทย์นั้นได้ศึกษาของคนในกลุ่มของคนที่มีช่วงอายุอยู่ที่ 20-59 ปี และการปรับพฤติกรรมการกินที่ดีนั้นก็คือการรับประทานผลไม้ที่เน้นไปในแนวทางผลไม่สีม่วง    อย่างเช่น ดอกอัญชัน มะเขือม่วง บลูเบอร์รี่ เป็นต้น มีการสร้างสารเอนไซม์ไซยานิน ในการต่อต้านวสารที่จะก่อใหเกิดเซลล์มะเร็งในสมอง ได้นั้นเนื่องจากสารเอนไซม์ไซยานิน   

การฝึกสมาธิ เป็นการฝึกสมาธิให้นิ่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงการฝึกความคิดที่มีเหตุมีผล บริหารสมอง เป็นการผ่อนคลายที่มีความเคียดจากการทำงานที่หนัก ๆ  เริ่มต้นจากการจัดท่านั่งที่สบายที่สุด  และการกำหนดการหายใจเพื่อไม่ให้ความคิดนั้นฟุ้งซ่าน ทั้งการควบคุมความคิดว่าให้เข้ามารบกวนคุณรู้สึกว่ากำลังมีความคิดนี้มารบกวนจิตใจ ค่อยกำจัดความคิดค่อยรบกวนนั้นออกไป หันมาสนใจเกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจแทนเพื่อพยายามหยุดความคิดที่ไม่ดี กำจัดไม่มีให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากเรื่องราวในจิตใจโดยเฉพาะ อารมณ์โกรธ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเราอย่างหนึ่ง ที่หันมาเพ่งเล็งความสงบความเย็นที่เกี่ยวกับความเงียบบ่อเกิดแห่งความสงบสุขทำจิตใจ ให้ว่าง ไม่ใส่ใจกับบุคคลนั้นเพราะว่าเสียงรอบข้างที่เกิดสภาวะสมองวุ่นวาย และรู้สึกถึงความมั่นคง   เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเงียบภายนอกและภายในประสานกัน คุณก็จะรู้สึกได้ว่าได้ทั้งพักกายและตั้งใจผ่อนคลายสมอง  จากความคิดที่รบกวนอยู่ตลอดเวลา ในสถานที่การนั่งสมาธินี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นเงียบสงบ  คุณอาจจะจัดวางสิ่งของเล็กน้อยที่คุณชอบไว้หรือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย 

บำรุงสมอง  ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองไม่แพ้กับการพัฒนาร่างกายทั้งที่ความเป็นจริงได้ยอมรับกัน โดยทั่วไปดังนั้นจึงผลเปิดอาหารสมองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยด้วยอีกอย่างหนึ่งจะทำให้ความคิดแต่ความจำสมองนั้น ทำให้เราฉลาดหลักแหลมรวมถึงสมองนั้นรอยหยักที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารสมอง อย่างเช่นการรับประทาน เนื้อสัตว์ ไข่ น้ำซุปไก่  เป็นต้น ฉะนั้นอาหารช่วยให้ฉลาดขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการช่วยบำรุงสมอง ได้ในระยะที่สมองโตหรือในระยะเริ่มแรกของชีวิต นอกจากการการบำรุงในเพียงขั้นต้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกัน 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติม oprst